top of page

על מזונות ילדים ועל מזונות אישה

 

מזונות הם תשלומים חודשיים המיועדים לפרנס את המקבל. בכל הליך גירושין יש שני סוגי מזונות, מזונות אישה ומזונות ילדים. במזונות הנפסקים לאישה מתחשבים בין היתר בהכנסת האישה, בהכנסתו של הבעל, בהשכלתו וברכושו ואילו במזונות לילדים חייב האב לשלם לילדיו לכל הפחות את צרכיהם ההכרחיים.

עו"ד צחי זיסמן מלווה את לקוחותיו ועושה הכול כדי לסייע לאישה ולילדים לקבל את דמי המזונות הגבוהים ביותר ולאפשר להם לצאת לדרך חדשה בהצלחה ובמהירות האפשרית.

מזונות אישה – חמישה דברים שחשוב לדעת

 

  • מזונות אישה נפסקים בהתאם לרמת החיים שאליה הורגלה האישה במהלך החיים המשותפים בהתאם לכלל ההלכתי: "עולה עמו ואינה יורדת". האישה זכאית לדמי מזונות שיאפשרו לה להתקיים באותה רמת חיים שאליה הורגלה במהלך חייה עם הבעל. במקרים שבהם חל שינוי במצבו הכלכלי של הבעל והוא אינו מסוגל לספק לאישה את רמת החיים הנדרשת, יבחן בית המשפט את דמי המזונות בהתאם לצורכי האישה, להכנסה הכללית של הבעל, לרכוש של הבעל ולפוטנציאל השתכרותו.

 

  • החיוב במזונות אישה כולל תשלום עבור כל ההוצאות שאליהן הורגלה האישה, מזון, ביגוד, הנעלה, הוצאות רפואיות, מוצרי קוסמטיקה, אחזקת רכב הוצאות דיור ועוד.

 

  • הדין העברי פוטר את הבעל  מתשלום מזונות במספר מקרים. בין היתר במקרה שהאישה בגדה בבעלה, במקרה שבו היא החליטה לעזוב את הבית ללא סיבה מוצדקת, כאשר היא נחשבת לאישה מורדת המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה או כאשר היא מתנהגת בדרך שאינה הולמת אישה נשואה, מתרועעת עם גברים זרים ועוד.

 

  • אישה זכאית למזונות גם כאשר היא עובדת, אך חשוב לציין כי במקרה כזה יבחן בית המשפט את הכנסתה החודשית של האישה. אם יתברר כי היא מסוגלת לכסות את כל צרכיה, לא יחייב בית המשפט את הבעל בתשלום המזונות.

 

  • הבעל חייב במזונות אשתו עד הגירושין. אם תסרב האישה להתגרש ובית הדין לא יאלץ אותה להתגרש, תוכל האישה לקבל מזונות כל חייה ואחרי מות הבעל היא תוכל לתבוע מזונות מעיזבונו.

 

מזונות ילדים –  ארבעה דברים שחשוב לדעת

 

  • החובה העיקרית החלה על האב היא לזון ולפרנס את ילדיו עד הגיעם לבגרות (כאשר בתקופת השירות הצבאי ישלם עבור מזונות הילדים 1/3 מהסכום ששילם ערב גיוסם). החובה לדאוג לצרכי הילדים אינה תלויה במצבו הכלכלי של האב, חובתו לפרנס את ילדיו, קודמת לזכותו לפרנס את עצמו.

 

  • צורכי הילדים נחלקים לצרכים הכרחיים ולצרכים מעבר להכרחיים מדין צדקה. צרכים הכרחיים הם הצרכים החיוניים לקיומם של הילדים כגון מזון, ביגוד והנעלה ומדור. הצרכים מעבר להכרחיים הם צרכים שאינם חיוניים לקיום הקטינים כגון חופשה, בילויים, דמי כיס וכו'. על האב החובה לדאוג למדור הקטינים וכן להשתתף בהוצאות החינוך והבריאות של הקטינים.

 

  • את הצרכים החיוניים חייב האב לשלם בכל מקרה, ללא תלות במצבו הכלכלי. את הצרכים הנוספים הוא ישלם רק אם ידו משגת. לעתים בצרכים המעבר להכרחיים האב והאם ישאו יחדיו.

 

  • האב מחוייב לספק לילדיו קורת גג באותה רמת חיים שהיו רגילים אליה בטרם הגירושין. הוא לא חייב להעמיד קורת גג שתהיה בבעלות האם, אלא יכול להשתתף בתשלום שכר הדירה.

Credit Card

מזונות

bottom of page