top of page

חלוקת רכוש בגירושין – לצאת עם חיוך לדרך החדשה

 

חלוקת הרכוש בין בני הזוג זהו שלב בלתי נפרד בכל הליך גירושין וזה אחד הנושאים הרגישים והחשובים בתהליך.

חלוקת הרכוש משפיעה על העתיד הכלכלי של כל אחד מבני הזוג, ולכן היא יוצרת מתיחות רבה בין בני הזוג.

כמי שמכיר היטב את המורכבות של תהליך חלוקת הרכוש. אני פועל כדי להשיג עבור כל לקוח את ההסדר הטוב ביותר,

ודואג שזכויותיו הכלכליות לא ייפגעו תוך מתן הרגשה של שביעות רצון מהתהליך לשני בני הזוג, כדי למנוע מתיחות מיותרת ופגיעה בילדים.

חלוקת רכוש בגירושין - מה אומר החוק?

 

חלוקת הרכוש של בני הזוג בתהליך הגירושין נקבעת בהתאם למועד הנישואין שלהם. אם הם נישאו לפני שנת 1974 חלה עליהם הלכת השיתוף. אם הם נישאו לאחר שנת 1974 חל עליהם חוק יחסי ממון.

הלכת השיתוף קובעת כי כל הרכוש הנצבר על ידי בני הזוג לאחר הנישואין הוא רכוש משותף, גם אם אינו רשום על שם שניהם וכל אחד מבני הזוג רשאי לדרוש את חלקו ברכוש המשותף. הרכוש שנצבר לפני הנישואין יהיה שייך לבן הזוג שצבר אותו. עוד קובע החוק כי מתנות וירושות שקיבל כל אחד מבני הזוג אינם נחשבים לרכוש משותף ושייכים למי שקיבל אותם.

 

חוק יחסי ממון מחליף את הלכת השיתוף לגבי בני זוג שנישאו לאחר שנת 1974. החוק קובע כי אם לא חתמו בני הזוג על הסכם ממון, חלוקת הרכוש תתבצע בדרך של הסדר איזון משאבים. הסדר איזון המשאבים מותנה בפקיעת הנישואין וחלוקת הרכוש נעשית תוך כדי השוואת ערכם של הנכסים השונים אשר בבעלות כל אחד מהצדדים. בתום הערכת שווי הנכסים יהיו המשאבים מאוזנים בין בני הזוג, אם ידו של בן זוג אחד היא על העליונה, הוא ישלם את ההפרש לבן הזוג השני בכסף או בשווה כסף.  

 

בהסדר איזון המשאבים, ככלל, לא מחלקים בין בני הזוג את הנכסים שהיו שלהם ערב הנישואין ולא מחלקים כספים או גמלאות שונות המגיעות לבן הזוג מהמוסד לביטוח לאומי. כמו כן לא מחלקים את הרכוש המשותף ו/או חלק ממנו, במידה והוסכם בין בני הזוג כי הם לא יחולקו.

הסכם ממון הוא חוזה בכתב הנערך בין בני הזוג והוא מסדיר את ענייני הרכוש והממון בין בני הזוג. אם חתמו בני הזוג כדין על הסכם ממון, חלוקת הרכוש בניהם תתבצע בהתאם להסכם.


חלוקת רכוש בגירושין - מהם הכללים הבסיסיים

 

הרכוש המשותף כולל את המכונית, את הבית את החסכונות וגם נכסי קריירה, קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוח מנהלים, פיצויי פיטורין, פנסיה, חברה או עסק של אחד מבני הזוג ועוד.

גם החובות אשר נצברו במהלך החיים המשותפים הם חובות משותפים, אלא אם אפשר להוכיח באופן ברור כי אינם שייכים לתא המשפחתי כמו חובות שנוצרו בשל מעשים בלתי חוקיים, הימורים, בגידה ועוד.

 

רכוש.jpg

חלוקת רכוש

bottom of page