top of page

צוואות וירושות – הדרך להבטיח את רצון הנפטר

 

לאחר המוות של כל אדם יש שני דרכים שלפיהן אפשר לחלק את רכושו. אם הותיר הנפטר צוואה, הרכוש יחולק בהתאם לכתוב בצוואה. אם לא הותיר הנפטר צוואה, יחולק הרכוש על פי דין בהתאם לחוק הירושה, הקובע כי היורשים הם קרובי המשפחה של הנפטר והם זכאים לחלק מעיזבונו על בסיס מעגלי קרבה משפחתית בהתאם למפורט בחוק.

ההליכים באשר לצוואות וירושות הם סוגיות משפטיות מורכבות ואין מקרה אחד דומה לשני, לכן חשוב לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום. 

צוואות וירושות

צוואות וירושות

צוואות וירושות – הדרך להבטיח את רצון הנפטר

 

לאחר המוות של כל אדם יש שני דרכים שלפיהן אפשר לחלק את רכושו. אם הותיר הנפטר צוואה, הרכוש יחולק בהתאם לכתוב בצוואה. אם לא הותיר הנפטר צוואה, יחולק הרכוש על פי דין בהתאם לחוק הירושה הקובע כי היורשים הם קרובי המשפחה של הנפטר והם זכאים לחלק מעיזבונו על בסיס מעגלי קרבה משפחתית בהתאם למפורט בחוק.

ההליכים באשר לצוואות וירושות הם סוגיות משפטיות מורכבות ואין מקרה אחד דומה לשני, לכן חשוב לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום. צוות המשרד של עו"ד זיסמן צבר ניסיון וידע רב, צרו קשר, כדי שתוכלו גם אתם ליהנות מהידע והניסיון הרב.

 

צוואות וירושות – מה אומר החוק

 

הבסיס לכתיבת צוואה הוא עיקרון חופש הביטוי המתיר לאדם להחליט מה ייעשה ברכושו. כל  אחד רשאי להחליט מה ייעשה ברכוש שלו לאחר מותו למעט עניינים שאינם חוקיים או שאינם מתקבלים מטעמי מוסר או תקנת הציבור.

כל עוד אדם בחיים הוא רשאי לשנות את הצוואה, להוסיף או לגרוע, ואפילו לבטל אותה. הצוואה האחרונה, מבחינת התאריך, היא הצוואה הקובעת. כאשר משנים את הצוואה רצוי לכתוב במפורש כי צוואה זו מבטלת את כל הצוואות שקדמו לה. במקרה של התנגשות בין שתי צוואות, מבטלת הוראת הצוואה המאוחרת את הוראת הצוואה שקדמה לה.

כאשר יש התנגדות לקיום הצוואה, יבחן בית המשפט את האותנטיות של הצוואה ויבדוק האם היא אכן משקפת את רצון הנפטר. במקרים שבהם יוכח כי צוואת המנוח נכתבה תחת איום או השפעה לא הוגנת או שבצוואה נפלו פגמים אשר אינם מאפשרים את קיומה, רשאי בית המשפט להורות על ביטול הצוואה ועל מתן צו ירושה.

 

צוואות וירושות - כמה מושגים שחשוב להכיר

 

ירושה מוגדרת בחוק כהעברה הרכוש של הנפטר ליורשים על פי דין. אם הנפטר הותיר צוואה, פועלים על פי הצוואה, אם הוא לא השאיר צוואה, נקראת הירושה "ירושה על פי דין" והיורשים הם קרובי המשפחה של הנפטר המוגדרים על פי כללים ברורים.

צו ירושה הוא צו הניתן מאת הרשם לענייני ירושה. הצו מסדיר את חלוקת העיזבון של הנפטר שלא ערך צוואה. צו ירושה אינו מפרט את חלוקת הרכוש בין היורשים, אלא רק מכריע בסוגיית זכויות הירושה וקובע את יורשיו של הנפטר.

 

צוואה בכתב היא מסמך הכתוב בכתב יד שבו מפרט המוריש מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. על אף שהיא נכתבה בכתב יד, זוהי צוואה חוקית.

 

צוואה בעדים זוהי צוואה הנחתמת על ידי המצווה בנוכחות שני עדים מהימנים. זוהי הצוואה הנפוצה ביותר והיא נערכת, בדרך כלל, אצל עורך דין.

 

צוואה בפני רשות היא צוואה הנאמרת בעל פה בפני אחד מבעלי התפקיד שמונו בהתאם לחוק הירושה, שופט, רשם או נוטריון. הממונה השומע את הצוואה עורך פרוטוקול ומאשר כי היא נאמרה בפניו ושהמצווה הצהיר כאמור.

 

צוואה בעל פה (שכיב מרע) היא צוואה הנאמרת על ידי האדם המרגיש כי הוא ניצב מול פני המוות. זוהי צוואה שנאמרת בעל פה בנוכחות שני עדים, העדים ערכו את הצוואה והפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה. אם החלים המוריש או שהאיום על חייו חלף, פוקע תוקף הצוואה חודש לאחר מועד הכתיבה.

 

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת על ידי שני בני זוג במשותף, בצוואה אחת או שתי צוואות, ובה הם קובעים הוראות זהות שיחולו על שניהם לאחר פטירת אחד מבני הזוג. צוואה זו מיועדת למי שמבקש להמשיך ולהחזיק בנכסים המשותפים לאחר פטירת בן הזוג, כל עוד הוא בחיים ולמנוע מצב שבו יקופח מי מהיורשים החוקיים.

 

bottom of page